Algemene voorwaarden onderaanneming

Algemene voorwaarden voor onderaanneming van:

Aannemersbedrijf VDS B.V.

Turfschipper 23

2292 JC Wateringen

Inschrijfnummer K.v.K.: 51837463

(AS 101Z-12)

Artikel 1:               Toepasselijkheid, definities

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en op elke overeenkomst van onderaanneming tussen de hoofdaannemer Aannemersbedrijf VDS B.V., gevestigd te Wateringen, hierna te noemen “de gebruiker”, en zijn onderaannemer.
 2. De wederpartij zal in het navolgende worden aangeduid als “de onderaannemer”.
 3. Met “de opdrachtgever” wordt in deze algemene voorwaarden bedoeld: de opdrachtgever van de gebruiker.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: per brief, per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 5. Onder “documenten” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de door de gebruiker te vervaardigen of te verstrekken en/of door de onderaannemer verstrekte adviezen, berekeningen, tekeningen, rapporten, ontwerpen, bestekken e.d. Deze documenten, waaronder begrepen digitale bestanden, kunnen zowel schriftelijk als op andere gegevensdragers worden vastgelegd, zoals op cd-roms, dvd’s, USB-sticks e.d.
 6. Onder “informatie” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: zowel de documenten als de overige (mondelinge) gegevens die door de gebruiker en/of de onderaannemer (moeten) worden verstrekt.
 7. Onder “overeenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de tussen de gebruiker en de onderaannemer gesloten overeenkomst.
 8. Onder “aannemingsovereenkomst” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: de tussen de gebruiker en de opdrachtgever gesloten overeenkomst.
 9. Onder “een geldig identiteitsbewijs” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een Nederlands paspoort, een paspoort van één van de andere landen van de Europese Unie, een Europese identiteitskaart of een ander niet-Nederlands paspoort, mits voorzien van een vergunning tot verblijf of een andersoortige (verblijfs)vergunning, waaruit minimaal het recht tot het verrichten van arbeid in Nederland voortvloeit.
 10. Onder “aanspraken van derden” wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: eventuele aanspraken van de opdrachtgever.
 11. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 12. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 13. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen vervolg- of deelopdrachten.
 14. Indien de gebruiker deze algemene voorwaarden al meerdere keren aan de onderaannemer ter hand heeft gesteld, is er sprake van een bestendige handelsrelatie. De gebruiker hoeft dan de algemene voorwaarden niet telkens opnieuw ter hand te stellen om deze op volgende overeenkomsten van toepassing te laten zijn.

Artikel 2:               Verplichtingen onderaannemer

 1. De onderaannemer moet er voor zorgen dat:
  1. hij het door hem uit te voeren werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst zal (doen) uitvoeren;
  1. hij uitsluitend de door de gebruiker gegeven orders en aan­wijzingen zal opvolgen;
  1. hij maatregelen treft ter voorkoming van schade aan het werk dat onder zijn verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd;
  1. door hem te vervaardigen documenten binnen de hiervoor overeengekomen termijn ter controle aan de gebruiker worden voorgelegd. Eventuele wijzigingen in en correcties van de zijde van de gebruiker moeten door de onderaannemer worden verwerkt, waarna de onderaannemer binnen de daarvoor overeengekomen termijn de definitieve versie van de documenten aan de gebruiker zal overhandigen;
  1. hij de gebruiker wijst op eventuele fouten en/of onduidelijkheden in door de gebruiker verstrekte documenten;
  1. de door de gebruiker en de opdrachtgever gestelde veiligheidseisen en aanwijzingen van de arbeidsinspectie worden uitgevoerd en nageleefd;
  1. hij, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker, geen gevaarlijke, of voor de gezondheid schadelijke, stoffen op de werklocatie gebruikt of opslaat;
  1. onveilige situaties, ongevallen en incidenten direct aan de gebruiker meldt, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan aan de gebruiker;
  1. hij op het eerste verzoek van de gebruiker toont en verstrekt:

*     een kopie van een recent (niet ouder dan 3 maanden) uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

*     een geldig identiteitsbewijs;

*     een omzetbelastingnummer;

*     een verklaring arbeidsrelatie van de belastingdienst, die de gebruiker vrijwaart van inhouding en afdracht van loonheffing en premies werknemersverzekeringen (VAR-WUO);

 • hij zich onthoudt van het rechtstreeks doen van prijsopgaven en/of aanbiedingen aan de opdrachtgever voor de uitbreiding of wijzigingen van het werk van de gebruiker, zulks op verbeurte van een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 5.000,00 per overtreding dan wel een andere schriftelijk overeengekomen boete;
  • de gebruiker is gevrijwaard voor aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever en/of derden bij het niet naleven door de onderaannemer van zijn verplichtingen ingevolge de overeenkomst dan wel ingevolge de wet;
  • hij adequaat en behoorlijk verzekerd is, met inachtneming van de leden 2, 3 en 4 van dit artikel.
 • Als er een CAR-verzekering is afgesloten, liggen de polisvoorwaarden daarvan voor de onderaannemer ter inzage. De onderaannemer is meeverzekerd onder deze verzekering voor zover hij niet zelf verzekerd is. Indien sprake is van een door deze verzekering gedekte schade waarvoor de onderaannemer aansprakelijk is, komen het eigen risico en de eventuele premieverhogingen die het gevolg zijn van de erkende claim, voor rekening van de onderaannemer.
 • Wanneer er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van de onderaannemer, vervallen alle rechten van de onderaannemer onder de CAR-verzekering en komen alle kosten met betrekking tot het schadegeval en/of het eigen risico voor rekening van de onderaannemer.
 • Materialen, gereedschappen en overige zaken van de onderaannemer zijn niet meeverzekerd onder de CAR-verzekering. Hiervoor moet de onderaannemer zelf een verzekering afsluiten.

Artikel 3:               Voortgang, uitvoering overeenkomst

 1. Indien de gebruiker aan de onderaannemer zaken ter beschikking stelt, garandeert de onderaannemer dat hij deze zal gebruiken en onderhouden in overeenstemming met de bestemming van deze zaken en de hierbij door de gebruiker gegeven instructies of aanwijzingen. Bij niet nakomen van deze instructies of aanwijzingen is de onderaannemer aansprakelijk voor alle schade, kosten e.d. en vrijwaart hij de gebruiker voor eventuele aanspraken van derden die hieruit voortvloeien.
 2. De onderaannemer moet zich adequaat verzekeren tegen diefstal, verlies en beschadiging van bovengenoemde zaken.
 3. De onderaannemer is verplicht de door de gebruiker gegeven werkinstructies (bijvoorbeeld taakinstructies, kwaliteitszorg, veiligheidsvoorschriften, verwerkings­voorschriften e.d.) te bestuderen en in acht te nemen.
 4. De onderaannemer verklaart bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wet- en regelgeving en de bepalingen van de door de gebruiker gesloten aannemingsovereenkomst. De onderaannemer verklaart deze wet- en regelgeving en de bepalingen van de aannemingsovereenkomst in acht te zullen nemen bij de uitvoering van de overeenkomst.
 5. De gebruiker kan de opdrachtgever vragen zijn orders en/of aanwijzingen rechtstreeks aan de onderaannemer te geven. In dat geval zal de gebruiker de onderaannemer hierover informeren en is de onderaannemer verplicht de door de opdrachtgever gegeven orders en/of aanwijzingen op te volgen.
 6. De onderaannemer is, zonder vooraf gegeven schriftelijke toestemming van de gebruiker, niet bevoegd (een deel van) het werk door een derde te laten uitvoeren. Ook na toestemming van de gebruiker blijft de onderaannemer altijd verantwoordelijk en aansprakelijk voor het door hem uitbestede werk en vrijwaart hij de gebruiker voor eventuele hieruit voortvloeiende aanspraken.
 7. Indien de onderaannemer het werk met inachtneming van het vorige lid geheel of gedeeltelijk opdraagt aan een derde, moet hij daarvoor een schriftelijke overeenkomst opstellen, waarop deze algemene voorwaarden (inclusief dit kettingbeding) van toepassing zijn. De onderaannemer moet daarbij een kopie van deze overeenkomst aan de gebruiker verstrekken. Een en ander op verbeurte van een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 10.000,00 dan wel een andere schriftelijk overeengekomen boete.
 8. Indien in de overeenkomst is vastgelegd dat de onderaannemer zaken zal leveren, garandeert de onderaannemer de deugdelijkheid van deze zaken. De onderaannemer vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van derden met betrekking tot (schade ontstaan door) deze zaken.
 9. Alle tussen de gebruiker en de onderaannemer overeengekomen (op)leveringstermijnen zijn fatale termijnen. De onderaannemer heeft slechts recht op verlenging van de overeengekomen (op)leveringstermijn indien er sprake is van overmacht aan de zijde van de onderaannemer, voor rekening van de gebruiker komende omstandigheden of wanneer door een wijziging van de overeenkomst niet van de onderaannemer kan worden gevergd dat het aan hem opgedragen werk of de te leveren zaken binnen de overeengekomen (op)leveringstermijn wordt of worden (op)geleverd.
 10. Aan de zijde van de onderaannemer kunnen, onder meer, de volgende omstandigheden geen beroep op overmacht rechtvaardigen: tekort aan materialen, staking, ziekte van personeel, te late (op)levering door leveranciers of door de door onderaannemer ingeschakelde arbeidskrachten.
 11. Indien de werkzaamheden worden vertraagd door voor rekening van de onderaannemer komende omstandigheden, moet deze alle daaruit voortvloeiende schade vergoeden aan de gebruiker.

Artikel 4:               Meer- en minderwerk

 1. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen de gebruiker en de onderaannemer overeengekomen worden. De gebruiker is pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat hij deze schriftelijk aan de onderaannemer heeft bevestigd.
 2. Indien zich in de overeenkomst tussen de gebruiker en de onderaannemer zodanige wijzigingen voordoen dat meer- of minderwerk nodig is, moet de onderaannemer de gebruiker daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats:
 4. indien de overeenkomst of de voorwaarden van uitvoering gewijzigd worden;
 5. indien de bedragen van stelpos­ten zich wijzigen;
 6. indien de verrekenbare hoeveelheden zich wijzigen.
 7. Stelposten zijn in de overeenkomst genoemde bedragen die bestemd zijn voor hetzij:
 8. het aanschaffen van bouwmaterialen;
 9. het aanschaffen van bouwmaterialen en het verwerken daarvan;
 10. het verrichten van werkzaamheden, die op de dag van de overeenkomst onvoldoende nauwkeurig zijn bepaald en door de onderaannemer nader moeten worden inge­vuld.

Ten aanzien van iedere stelpost wordt in de overeenkomst vermeld waarop deze betrekking heeft.

 • Verrekening van meer- en/of minderwerk vindt bij de eindafrekening plaats.

Artikel 5:                Betaling en facturering

 1. De gebruiker zal binnen 45 dagen na ontvangst van een duidelijke en gespecificeerde factuur betalen.
 2. Facturen moeten door de onderaannemer in tweevoud worden ingediend bij de gebruiker en zullen – indien dit aan de orde is – vergezeld gaan van een door de gebruiker uitgeschreven productiebon.
 3. De factuur moet voldoen aan de eisen zoals gesteld in de artikelen 35, 35a en 35b van de Wet op de Omzetbelasting 1968. De onder­aannemer moet op deze gedagtekende en genummerde fac­tuur bovendien in ieder geval de volgende gegevens duidelijk en overzichtelijk vermelden:
  1. het nummer dat of de andere referentie van de overeenkomst die op het werk betrekking heeft;
  1. het werk en de plaats(en) van uitvoering waarop de fac­tuur betrekking heeft;
  1. het tijdvak en de verrichte prestatie waarop de factuur betrekking heeft;
  1. (bedrijfs)naam, adres en woon- of vestigingsplaats van de onderaannemer;
  1. of de verleggingsregeling met betrekking tot de omzetbelasting al dan niet van toepassing is. Indien de verleggingsregeling van toepassing is, moet het BTW-nummer van de gebruiker vermeld worden. Indien de verleggingsregeling niet van toepassing is, moet de onderaannemer op de factuur tevens het bedrag van de omzetbelasting vermelden.
 4. Betalingstermijnen zijn nooit te beschouwen als fatale termijnen. Indien de gebruiker niet binnen deze termijnen betaalt, moet de onderaannemer de gebruiker schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om alsnog te betalen. De gebruiker zal in ieder geval pas tot betaling overgaan nadat het (gedeelte van het) werk waarop een (termijn)betaling betrek­king heeft, naar genoegen is opgele­verd.
 5. Een door de gebruiker afgegeven productiebon vrijwaart de onderaannemer niet voor latere aanspraken van de opdrachtgever in verband met niet conform de overeenkomst geleverde prestaties.
 6. De door de opdrachtgever aan de gebruiker in rekening gebrachte kosten kunnen, voor zover zij op zijn opdracht betrekking hebben, door de gebruiker op de onderaannemer verhaald worden. De gebruiker zal de belangen van de onderaanne­mer zo goed mogelijk behartigen
 7. De gebruiker mag vorderingen van de onderaannemer verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij heeft op de onderaannemer. Dit geldt ook indien de onderaannemer (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 6:               Aansprakelijkheid

 1. De onderaannemer is aansprakelijk voor alle schade die te wijten is aan nalatigheid, onvoorzichtigheid en/of onzorgvuldigheid van hemzelf of de door hem ingeschakelde derden. Tevens is de onderaannemer aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door (verkeerde) handelingen, nalaten of schuld van overige personen die door hem op het werk zijn toegelaten en voor schade door handelingen of voorvallen die anderszins tot het risico van de onderaannemer behoren.
 2. De onderaannemer vrijwaart de gebruiker voor aanspraken tot vergoeding van schade verband houdende met door de onderaannemer uitgevoerde werkzaamheden.
 3. De onderaannemer is bovendien aansprakelijk voor alle schade die de gebruiker lijdt als gevolg van herziening, intrekking of het te verstrekken van een verklaring arbeidsrelatie en vrijwaart de gebruiker voor (na)heffingen voor belastingen, premies werknemersverzekeringen en eventuele boetes die hieruit voor de gebruiker kunnen voortvloeien.
 4. Indien de gebruiker wordt aangesproken voor de in het vorige lid van dit artikel vermelde belastingen, premies en/of boetes, krijgt de gebruiker op dat moment een, zonder nadere ingebrekestelling, onmiddellijk en volledig opeisbare vordering op de onderaannemer voor het gehele bedrag van de heffing, aanslag of boete. Deze vordering wordt vermeerderd met een vertragingsrente van 2% per maand, cumulatief te berekenen over het bedrag van de heffing, aanslag of boete. Deze vertragingsrente is verschuldigd vanaf het moment van genoemde heffing, aanslag of boete tot aan de dag van volledige betaling aan de gebruiker. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
 5. Indien de onderaannemer niet of niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen jegens de gebruiker voldoet, is de gebruiker bovendien gerechtigd aan de onderaannemer buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

Artikel 7:               Tussentijdse beëindiging

 1. De gebruiker en de onderaannemer kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden besluiten de overeenkomst te beëindigen.
 2. De gebruiker heeft altijd het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de onderaannemer te ontbinden op het tijdstip waarop de onderaannemer:
 1. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 2. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 3. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 4. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 5. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 6. De onderaannemer is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze voorwaarden.
 7. De gebruiker behoudt zich bovendien het recht voor de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de onderaannemer, nadat hij in gebreke is gesteld, zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst of deze algemene voorwaarden niet of niet tijdig nakomt, dan wel indien de opdrachtgever de aannemingsovereenkomst beëindigt.
 8. Het in het vorige lid van dit artikel bepaalde geldt eveneens indien de onderaannemer de bedrijfsuitoefening van dan wel de zeggenschap over zijn onderneming aan een ander overdraagt, tenzij deze (andere) partij aannemelijk maakt dat de uitvoering van de overeenkomst daar geen nadeel van ondervindt.
 9. Bij ontbinding van de overeenkomst door de onderaannemer, mag de gebruiker de daarmee voor de gebruiker gepaard gaande kosten bij de onderaannemer in rekening te brengen. Hieronder worden onder andere begrepen de kosten die de gebruiker moet maken voor het zoeken naar en inschakelen van een nieuwe onderaannemer.
 10. De gebruiker behoudt in alle gevallen recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 8:               Verbod van cessie

Het is de onderaannemer verboden zijn uit de overeenkomst voortvloeiende vorderingen op de gebruiker zonder diens voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden te cederen, te verpanden of onder welke titel dan ook in eigendom over te dragen.

Artikel 9:               Intellectuele eigendomsrechten

 1. De gebruiker geldt steeds als de maker of ontwerper van alle in het kader van de uitvoering van de overeenkomst verstrekte, vervaardigde en ontwikkelde documenten, zaken, werken, modellen, instructies, offertes, certificaten, werkwijzen, schema’s e.d. De gebruiker blijft of wordt de rechthebbende van alle hierop rustende of hieruit voortkomende intellectuele eigendomsrechten, ongeacht of voornoemde documenten e.d. door of namens de gebruiker dan wel de onderaannemer zijn verstrekt, vervaardigd of ontwikkeld. Deze documenten e.d. worden – indien mogelijk – door de onderaannemer van duidelijke kenmerken voorzien.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid van dit artikel vermelde rechten is, zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst, uitdrukkelijk en uitsluitend aan de gebruiker voorbehouden.
 3. Dit betekent onder meer dat:
  1. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde documenten, offertes, schema’s e.d. niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze documenten e.d. niet aan derden mag verstrekken, hij derden hierin geen inzage mag verlenen en hij deze documenten e.d. niet mag vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker;
  1. de wederpartij de door de gebruiker geleverde of vervaardigde werken, zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d. zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de gebruiker.
 4. Bij overtreding van het in het vorige lid neergelegde verbod is de onderaannemer per overtreding aan de gebruiker een onmiddellijk en volledig opeisbare boete van € 5.000,00 (of een nader overeen te komen bedrag) per overtreding verschuldigd.
 5. De onderaannemer staat er voor in dat alle door hem aan de gebruiker te verstrekken of verstrekte documenten e.d. geen inbreuk maken op het auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden. De onderaannemer is aansprakelijk voor eventuele schade die de gebruiker door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart de gebruiker voor aanspraken van deze derden.

Artikel 10:            Vertrouwelijke informatie

 1. De onderaannemer verplicht zich tot geheimhouding van alle (bedrijfs)informatie die hij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst van of over de gebruiker en/of de opdrachtgever heeft verkregen en waarvan de gebruiker heeft aangegeven dat het vertrouwelijke informatie betreft of waarvan de onderaannemer weet dan wel redelijkerwijs kan weten dat die informatie vertrouwelijk behandeld moet worden. De onderaannemer zal deze informatie alleen aan derden verstrekken voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 2. De onderaannemer zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaat­regelen treffen om de vertrouwelijke informatie geheim te houden en staat er voor in dat de door hem ingeschakelde derden die onder zijn verantwoordelijkheid bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn zich eveneens aan deze geheimhoudingsplicht zullen houden.

Artikel 11:            Toepasselijk recht/ bevoegde rechter

 1. Op de tussen de gebruiker en de onderaannemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar de gebruiker is gevestigd, zij het dat de gebruiker altijd het recht behoudt een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de onderaannemer is gevestigd.
 3. Indien de onderaannemer gevestigd is buiten Nederland, heeft de gebruiker het recht er voor te kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de onderaannemer gevestigd is.

Datum: 18 augustus 2016