Privacybeleid

Liever een PDF bestand? Download hem hier

Aannemersbedrijf VDS Aannemersbedrijf VDS, gevestigd aan Turfschipper 23 te 2292JC Wateringen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
http://www.aannemersbedrijf-vds.nl
Aannemersbedrijf VDS
Turfschipper 23
2292JC Wateringen
Telefoon 0174 271688

J.M. van Delden is de Functionaris Gegevensbescherming van Aannemersbedrijf VDS. Hij is te bereiken via e-mail: jmvandelden@aannemersbedrijf-vds.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Aannemersbedrijf VDS verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam.
 • Adresgegevens.
 • Telefoonnummer.
 • E-mailadres.
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website
  aan te maken, in correspondentie en telefonisch.
 • Bankrekeningnummer.
 • BTW nummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die
jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet
controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de
online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld
worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming
persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via
info@aannemersbedrijf-vds.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Aannemersbedrijf VDS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling.
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Het verstrekken van aanbiedingen.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
  2
 • Aannemersbedrijf VDS verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
  zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Aannemersbedrijf VDS neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door
computerprogramma’s of -systemen, Aannemersbedrijf VDS gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Microsoft Office 2016 pakket voor e-mail, tekstverwerking, rekensheets en database retrieval.
 • Davilex Boekhouden.
 • One Drive Business.
 • KPN Back up Online.

Met name One Drive Business en KPN Back up online bieden Aannemersbedrijf VDS en haar klanten
maximale bescherming van de opgeslagen gegevens en ongeautoriseerd gebruik hiervan.
Informatieoverdracht van/en naar One Drive is door encryptie beveiligd. De toegang tot de
opgeslagen gegevens is beveiligd tegen Ransomware, malware, virussen en ongeautoriseerde
toegang.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Aannemersbedrijf VDS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen
voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Personalia > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd.
 • Adres > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd.
 • e-mailadres > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd.
 • Telefoonnummer > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd.
 • BTW nummer > Beperkt, tot dat de overeenkomst/samenwerking is/wordt beëindigd

Delen van persoonsgegevens met derden

Aannemersbedrijf VDS verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering
van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Aannemersbedrijf VDS gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast
heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Aannemersbedrijf VDS en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt
indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een
ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van
uw persoonsgegevens sturen naar e-mail: info@aannemersbedrijf-vds.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw
identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine
readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en
Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel
mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Aannemersbedrijf VDS wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Aannemersbedrijf VDS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn
of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via e-mail:
info@aannemersbedrijf-vds.nl